SØKNADER

Vi bistår i forbindelse med byggesøknader:

  • Rammesøknad
  • Ettrinnsøknad
  • Igangsettingtillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Midlertidig brukstillatelse (for hele eller deler av tiltaket)
  • Søknad om ferdigattest
  • Distribusjon av ansvarsretter til ansvarlige foretak
  • Gjennomføringsplan (som en del av søknaden)
  • Digitalt Nabovarsel via Makssøk sin samarbeidspartner, Nordkart

Dersom du vil bygge noe som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven kreves det som regel en byggesøknad til kommunen. Regelverket innenfor plan- ogg bygningsretten er stort, og til dels komplisert og krever at du bruker tid til å sette deg inn i sakene for å sikre et best mulig resultat i andre enden.

Vi leverer en byggesakløsning som den kommunale byggesaksbehandleren vil sette pris på. Laget med tanke på å gi en smidig saksbehandling hos kommunen.

Vi innhenter nødvendig informasjon til byggesaken, utformer tegninger og beskaffer annen nødvendig dokumentasjon.

Hos oss får du hjelp med byggesøknader til både nybygg, tilbygg og påbygg, samt reguleringer. Vi håndterer alle typer byggeprosjekter, fra små garasjer/påbygg/tilbygg til større bygg opp til tiltaksklasse 2.

Ulike krav til ulike søknader

Som hovedregel krever byggesak en ansvarlig søker.

Det er kort fortalt tre hovedtyper byggesaker:

1. Søknad om tiltak der det stilles krav om at alle aktører erklærer ansvar i byggesaken

Gjelder de fleste type tiltak, som; tilbygg, påbygg, vesentlig endring av bygning, fasadeendring, bruksendring, riving av bygning, oppdeling av boenheter, vesentlige terrenginngrep m.m.

2. Søknad om tiltak som kan forestås av tiltakshaver

Søknader uten ansvarsrett er saker der du kan søke på egenhånd. Dette kan f.eks. være et tilbygg til bolig inntil 50 kvm. eller en frittliggende garasje inntil 70 kvm. I disse sakene kan du selv stå som søker overfor kommunen. Det kan likevel være greit å få hjelp i disse sakene, da det gjelder dokumentasjonskrav også her.

3. Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt

Tiltak som er unntatt søknadsplikten er mindre tiltak som er lite inngripende overfor omgivelsene. Enkelte typer tiltak (mindre støttemurer, tilbygg og uthus m.m.) kan oppføres uten søknad, men tiltakets plassering må rapporteres inn til kommunen. Forutsetningen for å kunne benytte unntaket er at tiltaket ikke kommer i konflikt med vegloven, jernbaneloven eller gjeldende arealplaner (reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, kommuneplaner, kommunedelplaner). Les mer om unntakene i byggesaksforskriftens § 4-1.

Spør oss om søknader.