BÆREKRAFT - MED BYGG I TRE

.

GRANBERGET ARKITEKTUR as

Vi er lokalisert i tetteste skog-og landbrukskommunen Sør-Odal - Kongsvingerregionen - Hedmark, midt i "det grønne hjertet". Med egen tømmerterminal i Kongsvinger og flere produksjonssentraler for videreforedling av eget tømmer, gir det noen særlige forutsettninger for bruken av tre i vår arkitekturprosjektering.

.

BÆREKRAFT

"Bærekraftig utvikling" (sustainable development) ble lansert som begrep av Brundtandkommisjonen i 1987, og defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. FN har siden utkjempet en felles arbeidsplan (FNs bærekraftmål) for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Bygningsektoren står for en tredel av alle klimautslipp og 40% av verdens forbruk av energi og resurrser, inkludert miljøbelastningen i byggeprosessen og driften av bygget. Derfor har utviklingen i bygningsektoren stor betydning for den bærekraftige utviklingen i samfunnet som helhet.


SKOGEN

Skogen i Skandinavia binder ca. 55% av det menneskeskapte C02-utslippet vårt. Treets egenskap som et naturlig karbonlager er en viktig grunn til det. Som hos de fleste planter gjør fotosyntesen at treet tar opp karbondioksid (C02). Treet bruker mest C02 når det vokser og tar opp mindre C02 når det er fullvoksent. Når treet råttner eller brennes slippes karbondioksidet ut igjen, men hvis treet hugges og benyttes som feks. byggemateriale, fungerer det fortsatt som karbonlager. Et vanlig bolighus i tre vil binde opp om lag 16 tonn C02 i treverket.

Man kan si at når vi bygger i tre flytter vi karbonlageret fra skogen inn i bygningen, som fortsetter å lagre karbondioksidet så lenge den står. Kombinert med kort reise - fra skog - til tømmerforedling - til byggeplass blir tre derfor det materialet som gjennom hele livsløpet gir minst ressursbruk og negativ miljøpåvirkning .

.

Granberget Arkitektur - har som målsetning å bruke mest mulig lokalt produsert, videreforedlet og kortreist trevirke i våre byggeprosjekter.
For Skandinavia er tre det mest bærekraftige bygningsmaterialet, både i et lokalsamfunns-perspektiv og for det totale nasjonale klimaregnskapet.
Å bygge i tre stimulerer til bærekraftig lokal råvare-produksjon, lokal treforedlings-industri og lokal bygningsmateriale-produksjon. Samtidig som du får kortest mulig transport fra skog til byggeplass.

.

         VI BISTÅR MED SPESIALTILPASSEDE LØSNINGER

-  Med hensyn til geografi, klima, økonomiske rammer

og kundens ambisjonsnivå

Plan- og bygningsloven med forskrifter stiller stadig strengere krav til bygningers energiforbruk. Bygningens utforming, plassering og orientering betyr mye for husets energiregnskap, men det mest miljøvennlige er likevel å bygge minst mulig. Arealeffektivitet er nært 

knyttet til funksjonalitet og spesialtilpassede løsninger gir best plassutnyttelse. En optimal planlegging/ utbygging har fokus på både arealbruk, ressurser og energibruk.

.

Geografi og klima

Bygningens utforming, plasseringen og orientering i forhold til sol, beliggenhet, form og detaljer påvirker også energiforbruket og det totale klimaregnskapet.

Arealeffektivitet

Arealeffektivitet og smarte romløsninger kan spare prosjektet både i forhold til økonomi samt redusere klimaregnskapet betraktelig.

.

Miljøsertifisering

Ved å ta i bruk miljøsertifiseringsverktøy fra starten av et prosjekt kan vi sikre at bygget svarer på et stort spekter av miljøkrav.

  • Integrert energidesign. Passivhus og nullenergibygg er eksempler på slike type bygninger
  • BREEAM-NOR sertifisering
  • LCA-/LCC - analyser fra Bionova - vurderinger av byggets totale livsløpskostnad og totale C02 avtrykk, inkludert transport, energi og materialbruk.

Alternative energikilder

Vi er oppdaterte på den nyeste teknikken i forhold til alternativ energiforskyning og kan bistå i forbindelse med å finne spesialtilpassede og kompletter løsninger til privat og offentlig bruk.

  • Solfanger anlegg
  • Solcelle-systemer
  • Jordvarme
  • Vindmøller i bygg


.

Energioptimalisering og rehabilitering

Miljøverndepartementet anslo i 2010 at om lag 80% av den bygningsmassen som finnes i dag -fortsatt vil være i bruk i 2050. Derfor er det viktig å ivareta bygningene som allerede er bygd -med mål om å opprettholde og øke levetiden og miljøeffektiviteten i bygningene.

Vi gir råd i forbindelse med energioptimaliserende tiltak for ditt hus.

  • oppgradering
  • ombygging
  • istandsetting

                                     Linker:.