Slik jobber vi

Granberget arkitektur har som målsettning å skape gode rom - til å bo, lære, arbeide, ferdes og leve i. Vi har kapasitet og kompetanse til å påta oss ulike typer oppdrag, i alle faser innenfor faget. 

          

Litt om ulike arbeidsfaser

Avhengig av det gitte prosjektets art og størrelse vil ethvert prosjekt undergå faser hvor man utreder og legger premissene for prosjektet. Under følger en beskrivelse av typiske faser underveis i arbeidet frem til nøkkelklart bygg.

1. Utredningsfase med programmering

Utredningsfasen omfatter byggherrens behov for å vurdere ulike muligheter. Utredning handler om å finne løsninger på hvordan behovet kan tilfredsstilles, for eksempel ved å ruste opp egne lokaler, flytte til andre eller nybygde lokaler, leie eller bygge nytt i egen regi samt spørsmål om organiseringen av prosjektet og hvordan det kan gjennomføres. Dette kan beskrives gjennom ulike former for utredninger, program, strategiske beslutninger og organisatoriske tiltak.

Denne prosessen legger premissene for alle senere aktiviteter i prosjektet og må derfor gjennomføres i byggherrens egen regi og under byggherrens ansvar. Oppgaver kan settes ut til ulike rådgivere, men må løses på grunnlag av vurderinger og informasjon fra byggherren.

2. Plan og regulering

Planlegging på overordnet nivå er et offentlig anliggende for stat, fylker og kommuner. I den grad private arkitektvirksomheter engasjeres skjer dette på grunnlag av et definert program og etter spesielle avtaler. Disse omtales ikke her.

Enhver byggesak forutsetter at det foreligger et avklart reguleringsmessig grunnlag og at saken løses i overensstemmelse med dette.

Grunnlaget er normalt en områdereguleringsplan og eller en detaljert reguleringsplan. Byggesaker kan i visse tilfeller godkjennes på grunnlag av kommuneplan.

3. Prosjekteringsfase

Prosjekteringsfasen er et samlebegrep for alt prosjekteringsarbeid. Fasen kan beskrives i form av delfaser ved prosjektering av bygninger, inventar eller utearealer og landskapsutforming.
Oppdrag kan omfatte alle faser, noen faser, eller en enkelt fase, men for å bidra i utførelsesfasen forutsettes det at arkitekten i det minste har deltatt i den foregående detaljprosjekteringen.
Disse stadiene eller delfasene er hensiktsmessige milepæler i forhold til beslutningsnivåer, myndighetskontakt og dokumentasjon av selve prosjektutviklingen.

Avhengig av det gitte prosjektets art og størrelse vil ethvert prosjekt undergå faser hvor man utreder og legger premissene for prosjektet. Under følger en beskrivelse av typiske faser underveis i arbeidet frem til nøkkelklart bygg.

Prosjekteringsfasen deles inn i følgende;

Skisseprosjekt                                                    Skissefasen utreder de overordnede prinsipielle valgmulighetene for å løse et oppdrag. Her skapes et eller flere bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys til å velge en hovedretning.

I denne fasen legges hovedpremissene, rammene for oppdraget. Fasen avsluttes med en presentasjon av konseptskisse og en beskrivelse av mulighetene.

I denne fasen tar dere stilling til:                                                   - Behov, hva er det dere trenger/hva hadde vært fint å ha        - Hvor mye/stort vil dere bygge                                                     - Hva er økonomien i prosjektet?                                                  - Er det noe vi skal foksere ekstra på?                                          - Klima og miljøtiltak               

Forprosjekt                                                          Forprosjektfasen etterprøver hovedrettningen. Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger; planløsninger, konstruksjoner, tekniske strukturer, hovedvalg for materialer, fasader, møblering eller vegetasjon, avhengig av fagfelt.

I denne fasen plasserer vi huset på tomten, organiserer rommene og husets volum, og presenterer et forslag til planløsning og formutrykk. Konstruksjon og materialer diskuteres og er med å legge premissene for formutrykket.

I denne fasen tar ofte byggherre stilling til:                                 - Svarer forprosjektet til våre ønsker og behov?                         - Hvilke rom/funksjoner har vi behov for?                                    - Hva slags uttrykk/stil/materialer ønsker vi?

Formålet er å komme frem til et fysiskt og funksjonellt konsept.Utformingsalternativer utprøves og avveies både i forhold til forventninger og fastsatte krav. Nå utvikles det estetiske og arkitektoniske. Byggherrens krav manifesteres til et fysisk romprogram. I denne fasen kan det være aktuellt å avholde forhandskonferanse, for å avklare temaer som aktuelle lover og forskrifter, dokumentasjonskrav, krav til plassering av saksbehandlingsrutiner, krav til ansvarlige foretak, uavhengig kontroll, tilsyn m.m. Forhandskonferansen bør avholdes senest ved utgangen av forprosjekt.

Detaljprosjekt                                                Detaljprosjektfasen utdyper prosjektmaterialet med arbeidstegninger, skjemaer, beskrivelser og beregninger slik at det gir et egnet grunnlag for innkjøp og produksjon i utførelsesfasen.

På grunnlag av detaljprosjekt skal man kunne utarbeide anbud eller tilbudsforespørsler og i teorien kunne gjennomføre byggesaken uten ytterligere avklaringer.

Detaljprosjekteringen skal, gjennom tegninger og beskrivelser, gi detaljert informasjon om hvordan forprosjektets utforming kan utføres som byggearbeider.


4. Utførelsesfase frem til avslutning og overtakelse

Om arkitekten er kontrahert i utførelsesfasen kan foretaket få oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse prosjekteringsmessige spørsmål som dukker opp, gjøre nødvendig omprosjektering og evt. endringer i søknader, samt forberede utarbeiding av sluttdokumentasjon.

.

Har du spørsmål?